FISCALITEIT

Uw fiscaliteit is in goede handen bij Quantis Accountancy. Ons kantoor is dan ook erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten.

Wij staan u graag bij in alle fiscale materies:

 • advies omtrent btw en directe belastingen
 • bijstand bij fiscale controles
 • bezwaarschriften
 • communicatie met de fiscus
 • fiscale optimalisatie
 • vennootschapsadvies in het kader van de vennootschapswetgeving
 • btw-administratie
 • opstellen van de eindbalans en jaarrekening
 • opmaak aangifte personenbelasting of vennootschapsbelasting
 • balansanalyse en financiële planning
 • bijstand bij de verdediging van uw belangen bij fiscale en btw-controles
 • algemene administratie
 • nauwgezette opvolging van het dossier

ADVIES

Wenst u advies voor een efficiënte bedrijfsvoering? Dankzij jarenlange ervaring in een multidisciplinair vakgebied is Quantis Accountancy uitstekend geplaatst om u het juiste advies te verlenen.

Wij adviseren in u graag in de volgende vakgebieden:

 • starters
 • oprichting vennootschap
 • overname van vennootschapsaandelen of handelsfondsen
 • fusies en splitsingen
 • vennootschapsbelasting
 • personenbelasting
 • btw
 • successie- en schenkingsrechten (meestal in samenwerking met uw notaris)
 • rulingaanvragen
 • bezoldigingstechnieken
 • pensioenvorming
 • stopzetting en omvorming  van uw onderneming
 • vereffening

ACCOUNTANCY

Uw boekhouding is de financiële ruggengraat van uw onderneming. Quantis Accountancy steekt u graag een handje toe, en laat niets aan het toeval over.

U kunt uw boekhouding op de drie verschillende manieren voeren.

 • U staat zelf in voor uw boekhouding, waarna wij ze periodiek nazien, uw aangiftes opstellen en uw volledig jaarafsluiting verzorgen.
 • Wij buigen ons over uw boekhouding, in onze kantoren of in uw onderneming.
 • U voert zelf uw boekhouding via een handige ASP-oplossing.

Quantis Accountancy helpt u graag bij de volgende taken:

 • administratieve bijstand op maat op het vlak van boekhoudwetgeving, btw en directe belastingen
 • opzetten en nazicht van de algemene en analytische boekhouding
 • het voeren van de boekhouding, btw-aangifte en jaarlijkse btw-listing
 • reconciliatie van grootboekrekeningen
 • maandafsluitingen en -rapportage
 • opmaken van boordtabellen, budgetten en forecasts
 • opmaken van de interne en externe jaarrekening, nodige verslagen
 • opstellen van waarderingsregels
 • ondersteuning bij boekhouding, accounting en rapportering

WAARDEBEPALING

In de economische wetenschap is er geen algemene consensus rond de juiste betekenis van het begrip ‘waarde’. Zo komt het dat diverse experten eenzelfde onderneming anders kunnen waarderen.

In principe bepalen de overdrager en overnemer autonoom de verkoopprijs van een onderneming. Daaromtrent bestaan er trouwens geen wettelijke regels. Nochtans zijn er diverse bedrijfseconomische methodes voor een waardebepaling van een onderneming. Quantis Accountancy staat u dan ook graag bij in de waardering van uw vennootschap.

De volgende waarderingsmethodes worden courant toegepast.

De boekhoudkundige waarde

De boekhoudkundige waarde geeft, per waarderingsmoment, de historische boekwaarde van het eigen vermogen onder de toegepaste waarderingsregels weer. Met andere woorden: de boekhoudkundige waarde is de waarde zoals die rechtstreeks af te leiden is uit de balans van de onderneming.

De substantiële waarde

De substantiële waarde of bedrijfseconomische substantiële waarde is de berekening van de som van de ‘going-concern’-waarde van iedere component van het actief van de onderneming, verminderd met de waarde van de vreemde vermogensmiddelen aangetrokken voor de gedeeltelijke financiering ervan.

Bij het berekenen van de substantiële waarde vertrekt men van de boekhoudkundige waarde. Om tot een reële waarde te komen, worden op deze waarde een aantal correcties toegepast.

De rendementswaarde

De rendementswaarde bestaat uit de actualisering van de winst na belastingen en/of cashflow voorvloeiende uit de gewone ondernemingsactiviteit.

De berekening gebeurt op basis van de ‘normale’ winst die in het verleden na belasting werd geboekt.

Multiples

Multiples zoals onder meer de EBITDA-multiple of nettowinst-multiple vertrekken van de gekende waardering van vergelijkbare ondernemingen uit dezelfde sector. Vervolgens worden die toegepast op de eigen onderneming.

Multiples zijn meestal slechts vuistregels die ondergeschikt zijn aan de andere waarderingsmethodes.

De cashflowwaarde

De cashflowwaarde is gebaseerd op basis van de geschatte toekomstige cashflow, dus de ‘normale’ winst verhoogd met de niet-kaskosten.

SUCCESSIEPLANNING

Successierechten worden vaak de ‘verdriettaks’ genoemd. Niet verwonderlijk, want na een leven lang hard werken roomt de fiscus uw spaarcenten – waarop u nota bene al belasting hebt betaald – nog verder af. Om dit zo veel mogelijk in te perken, is het goed om tijdig stil te staan bij uw nalatenschap en concrete acties te ondernemen. Zo kunnen uw erfopvolgers besparen op de successierechten, en kunt u invloed uitoefenen op de manier waarop uw vermogen wordt besteed.

Quantis Accountancy helpt u uw levenswerk nog tijdens uw leven door te geven aan de volgende generatie, zodat uw vermogen niet verbrokkelt en versplintert. Wij werken hiervoor nauw samen met uw notaris.

Vervroegen van de erfenis

Vaak komen erfenissen te laat voor de begunstigden. In de meeste gevallen zijn ze zelf al vijftigers en is hun professionele loopbaan reeds uitgetekend. De erfenis vervroegen kan hier een oplossing bieden.

Een opluchting voor uw opvolgers

Successierechten komen voor uw erfopvolgers altijd als een onaangename verrassing. Ze lopen kapitaal mis dat de continuïteit van het familiebedrijf kan garanderen, waardoor ze vreemd kapitaal moeten aantrekken. U kunt dit vermijden door reeds tijdens uw leven de nodige maatregelen te treffen.

Zonder ergernissen

U kunt er ook voor zorgen dat een erfenis geen ergernis wordt. Met duidelijke afspraken bewaart u niet alleen de familievrede, maar zorgt u er eveneens voor dat de juiste goederen in de juiste handen overgaan.  Zo kunnen kinderen die geïnteresseerd zijn om uw levenswerk verder te zetten via planning de aandelen van de vennootschap verwerven. De andere kinderen, de niet-actieven, krijgen dan hun deel uit het privévermogen.

Onderneemt u niets en komt u plots te overlijden? Dan erven de erfgenamen alles in onverdeeldheid. Dit geeft vaak aanleiding tot moeilijke gesprekken, ruzies en misschien zelfs het einde van het bedrijf waaraan u uw hele leven hebt aan gewijd. Voorkomen is in dit geval beter dan genezen. Quantis Accountancy staat u graag bij in het plannen van uw nalatenschap.

ONAFHANKELIJKE BESTUURDER?

Quantis heeft een vennoot die gecertifieerd is door het IAB om te zetelen als onafhankelijk bestuurder. Hij bezit de knowhow en de ervaring om op te treden als onafhankelijk bestuurder in vennootschappen.

Die knowhow wordt regelmatig up-to-date gebracht middels het bijwonen van specifieke seminaries en opleidingen. De wetgever heeft het beroep van de accountant gereglementeerd met het oog op de bescherming van het algemeen belang, zodat de accountant steeds het vennootschapsbelang voor ogen moet houden bij het nemen van zijn beslissingen.

Onderneemt u niets en komt u plots te overlijden? Dan erven de erfgenamen alles in onverdeeldheid. Dit geeft vaak aanleiding tot moeilijke gesprekken, ruzies en misschien zelfs het einde van het bedrijf waaraan u uw hele leven hebt aan gewijd. Voorkomen is in dit geval beter dan genezen. Quantis Accountancy staat u graag bij in het plannen van uw nalatenschap.

OP ZOEK NAAR ONDERSTEUNING VOOR UW BEDRIJF?